• 17 października 2023
 • krasnal
 • 0

INFORMACJA DLA RODZICÓW      

      Dyrektor Przedszkola nr 1 informuje, że pojawił się problem wszawicy w przedszkolu trwający od końca czerwca 2023r. W związku z tym informuję, że zostają wprowadzone procedury, które są objęte ochroną danych osobowych RODO, dlatego wszystkie czynności związane z tym tematem wykonujemy bez przetwarzania danych osobowych, które dotyczą dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników (mówiąc prościej nie rozmawiamy osobowo o tym z osobami trzecimi). Dlatego bardzo proszę o wykonanie następujących zaleceń:

       Dyrektor  zaleca wykonanie następujących czynności higienicznych z tym związanych:

 • proszę o dokonanie kontroli skóry i włosów dzieci  oraz  wszystkich domowników pod kątem wszawicy,
 • w razie problemu, czyli wystąpienie wszawicy,  proszę zastosować odpowiedni preparat na wszawicę i  pozostawić najlepiej dziecko w domu aż do całkowitego wybawienia , inaczej się nie da,
 • w razie potrzeby  w rozwiązaniu problemu proszę się kontaktować z dyrektorem, a zostaną podjęte kroki w celu udzielenia wsparcia rodzinie przez odpowiednie instytucje  lub udzielenie porady przez Sanepid,
 • kontrola czystości skóry i włosów dziecka oraz wszystkich  domowników   codziennie  przez okres występowania  tego problemu, oraz raz w tygodniu po zakończeniu sprawy, ponadto przestrzeganie zasad podstawowej, codziennej  higieny,
 • odbyła  się kontrola głów przez pielęgniarkę / rodzica dziecka z przedszkola /  za zgodą rodziców i może być powtórzona,
 • jednocześnie informuję,  że znane  są zasady ochrony informacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka   i są objęte tajemnicą medyczną każdego pracownika przedszkola i szczególną ochroną danych osobowych,
 • proszę kontaktować się z wychowawczyniami grup  w sprawie tego problemu, sprawa jest poważna, ponieważ nie należy dopuścić do rozprzestrzenienia się wszawicy w przedszkolu i w waszych domach,
 • bardzo proszę o poważne podejście do tego problemu, gdyż ciągnie się ten problem od końca czerwca – stanowczo za długo, a wszystkim powinno zależeć na czystości naszych dzieci !!!!

Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych informacji.

Dyrektor Przedszkola nr 1 –  Agnieszka Michałowska

Poniżej przedstawiamy zasady związane z zapobieganiem wszawicy:

ZASADY PROWADZENIA PROFILAKTYKI ZWIĄZANEJ Z WSZAWICĄ

W PRZEDSZKOLU nr 1 im. KRASNALA HAŁABAŁY

 w Grodzisku Mazowieckim

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci.

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • posiadanie i używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie skóry głowy  i włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • po powrocie do domu systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) na włosach lub wszy we włosach (przy skórze) należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W obecnej dobie występujące w sprzedaży środki zwalczające wszawicę są wysoko skuteczne. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji zawiadomić  wychowawcę.

Działania placówki nauczania i wychowania;

 • przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
 • w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
 • w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci  dyrektor może zlecić za zgodą rodziców  kontrolę czystości głów ,
 • osoba sprawdzająca / higienistka  informuje dyrekcję p-la o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych,
 • w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej do  dzieci, rodziców, opiekunów,
 • w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjalno-ekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o ukierunkowanie działań w rozwiązywaniu problemu do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka zawartymi w publikacji „Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” odstąpiono od procedury kontroli czystości uczniów.

Procedura ta była w latach ubiegłych przeprowadzana dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i obejmowała wszystkich uczniów szkoły, a sposób jej realizacji budził wiele kontrowersji i naruszał poczucie godności uczniów. Ponadto nie prowadził do poprawy czystości uczniów, gdyż możliwości naprawcze były znikome. Dlatego obecnie nie wolno lekarzowi, pielęgniarce, ani nauczycielowi przeprowadzać publicznie kontroli czystości uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgniarka i higienistka szkolna w ramach profilaktycznej opieki pielęgniarskiej rozpoznaje problemy zdrowotne i społeczne uczniów oraz wynikające z nich potrzeby zdrowotne, w tym w zakresie higieny osobistej. Uczniów, u których stwierdza problemy wynikające z niewydolności opiekuńczej rodziny, obejmuje opieką czynną i podejmuje odpowiednie do zaistniałej sytuacji działania.

Należy pamiętać, że wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia są informacjami objętymi tajemnicą medyczną i szczególną ochroną. Osoby trzecie, czyli dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą żądać informacji tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to prawo. Należy pamiętać, iż nie wolno ograniczać dostępu do nauki z powodu stanu zdrowia ucznia. Jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, to dyrektor szkoły jest zobowiązany do stworzenia takich warunków, aby uczeń mógł bez przeszkód kontynuować naukę (Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1996, Nr 67, poz. 329, art 1, ze zmianami).

Zakład Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka stoi na stanowisku, iż:

 •  nie wolno publicznie (w obecności osób trzecich) sprawdzać czystości uczniów
 • decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania, podejmuje pielęgniarka
 • rodzic/opiekun prawny może nie wyrazić zgody na objęcie jego dziecka badaniem.
 • pielęgniarka może dokonać przeglądu czystości skóry i włosów, za zgodą rodziców np. z powodu nawracającej wszawicy w danej klasie
 • o wynikach przeglądu informuje ucznia i jego rodziców
 • dyrekcja szkoły i nauczyciele nie mają prawa do informacji o stanie czystości danego ucznia
 • pielęgniarka ma prawo podać nauczycielom informacje o skali problemu na terenie szkoły
 • pielęgniarka może odmówić dokonania przeglądu (np. w sytuacji konieczności wykonania innych pilnych zadań w danym czasie) powinna jednak wskazać najbliższy możliwy termin lub przeprowadzić instruktaż dla rodziców, jak i kiedy dokonywać u dzieci przeglądów czystości.

 Zasady wprowadzono Zarządzeniem nr 4, Dyrektora Przedszkola nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Skip to content