Polityka prywatności

www.krasnalhalabala.pl

 

Szanowni Państwo,

realizując wymóg Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO informujemy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych, które Państwo nam powierzacie i dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

W sposób czytelny i przejrzysty pokazujemy sposoby wykorzystania tych danych oraz jak je chronimy bez względu na to kogo dotyczy – Rodziców, pracowników czy też współpracowników.

Zależy nam, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z naszymi zobowiązaniami ale nie łamało również prawa – podstawa prawna:

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (EU) 2016/679; Dyrektywa Komisji Europejskiej o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej (regulacje z roku 2003); Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane w inny sposób aniżeli zadeklarujemy w Polityce Prywatności.

Będziemy chronić i odpowiednio przetwarzać dane osobowe, z którymi Państwo w sposób dobrowolny podzielicie się z nami.

Nasza placówka dokłada wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z tym, stosujemy środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, organizacyjne oraz informacyjne.

Chronimy Państwa dane przed:

– przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem,

– przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem,

– zniszczeniem,

– niewłaściwym użyciem,

– modyfikacją lub ujawnieniem.

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności aby przybliżyć Państwu temat przetwarzania i ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia Ogólne

Poniższa polityka prywatności przedstawia zakres przetwarzania Państwa danych osobowych , które są przez nas gromadzone.

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, w szczególnych przypadkach PESEL.

Dane te przetwarzamy w celu rekrutacji dzieci do przedszkola oraz w celu wypełnienia obowiązku szkolnego.

Przetwarzamy, również, dane dla potrzeb promocji działań dydaktyczno-wychowawczych na stronie internetowej przedszkola.

Ale i przetwarzamy dane osobowe kandydatów na stanowiska pracy oraz dane osób/firm współpracujących z przedszkolem.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom polskiego prawa oraz wszelkim innym przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi i na ich podstawie.

Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Państwa wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt :

– email: p1@grodzisk.pl

– numer telefonu: 22 755 54 46 

– adres pocztowy: Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, 05-825 Grodzisk Maz.,  ul. Lecha Zondka 5.

II. Kto i w jakim celu przetwarza dane?

Administratorem Danych( AD) Państwa i Państwa Dzieci  jest:

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. L.Zondka 5 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim, Pan:

Robert Kozłowski,  e-mail: iod@cdkp.pl,

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych –  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przechowywane wówczas kiedy Państwo w sposób dobrowolny podzielić się z nami, swoimi danymi np. wypełniając formularze na naszej stronie a także wysłając informację/zapytanie na adres email przedszkola oraz składając osobiście dokumenty dotyczące np. przyjęcia do przedszkola dziecka albo dokumenty rekrutacyjne na stanowisko pracy, w sekretariacie naszego przedszkola.

Ochrona i przetwarzanie danych to także dane specjalnej kategorii czyli:  dane o pochodzeniu rasowe czy etniczne, dane o przekonaniach religijnych i filozoficznych, to dane o opiniach politycznych, dane o członkostwie w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, dane dotyczące zdrowia oraz orientacji seksualnej.

Jeśli mówimy o „danych wrażliwych” to musimy mieć świadomość, że podlegają one szczególnej ochronie i musimy  od Państwa otrzymać wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych.

W przypadku naszego przedszkola będą wykorzystywane dane dotyczące zdrowia Państwa pociech. Jest to rodzaj informacji, które stanowi specjalną ochronę i są przekazywane tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem osób do tego powołanych.

Dopełniając obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych informujemy, że osoby niepełnoletnie, które z jakiegoś konkretnego powodu chciałyby się z nami skontaktować, muszą posiadać pozwolenie Rodzica albo Opiekuna Prawnego. W razie braku takich zgód prośba zostanie odrzucona.

III. Komu i w jakim celu udostępniamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, np. dostawcom usług IT wykonujących czynności związane z obsługą i utrzymaniem naszej sieci informatycznej, firmom ubezpieczeniowym oraz osobom zaangażowanym, na podstawie prawa, w działanie naszej placówki czyli: Biuro Oświaty w Grodzisku Maz., Kuratorium Oświaty, MEN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Również w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas dokumentów księgowych, Państwa dane, będą  przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej przez instytucje do tego  powołane oraz firmy audytorskie czy też firmy doradczo-rachunkowe.

Za Państwa zgodą możemy ujawnić Państwa dane osobom trzecim, np. firmom ubezpieczeniowym. Firmy te mogą się z Państwem bezpośrednio skontaktować w zakresie, w jakim dane osobowe zostały przez nas przekazane. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystać Państwa danych do innych celów jak te, które zostały określone w niniejszej polityce prywatności.

Możemy, również, udostępnić dane osobowe organom, które w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od nas np. z powodu nakazu sądowego lub innych procesów prawnych potrzebują mieć wgląd w Państwa dane.

IV. Jak pozyskujemy dane?

Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są umowy oraz zgody na przetwarzanie danych przez Państwa dobrowolnie podpisane.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, do których zostały pozyskane.

Dane pozyskujemy ze względu na uzasadniony interes prawny naszej Placówki lub naszych partnerów.

Robimy to w ramach prawa i w zgodzie z prawem.

 Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. 

 Dane osobowe zbieramy w określony sposób poprzez:

        – formularze kontaktowe na stronie,

        – kontakt telefoniczny,

        – bezpośredni kontakt w sekretariacie naszej placówki,

        – a także kontakt za pośednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub  podobnych technologii.

 Zbieramy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe oraz finansowe.  

V. Jak Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych i w jaki sposób możecie skontaktować się z nami?

  Posiadają Państwo, również  prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – zgodnie z art.21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostateczna.
  • macie Państwo, również, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które są w naszym posiadaniu a także do aktualizacji i poprawy oraz uzupełnienia niekompletnych informacji.
  • Jeśli Państwo chcecie skorzystać ze swoich praw dotyczących modyfikacji, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Waszych danych osobowych ewentualnie wniesienia skargi na nasz działania, prosimy kontaktować się z nami pod:

– adresem e-mail p1@grodzisk.pl

– numerem telefonu 22 755 54 46

– adresem pocztowym: Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Lecha Zondka 5, 05-825Grodzisk Maz.

– adresem e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych iod@cdkp.pl,

  • Administrator Danych ma obowiązek w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej prośby/wniosku, na odpowiedź.

VI. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów określonych w naszej Polityce a kiedy nie będziemy ich potrzebować, zostaną usunięte.

Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów i współpracy z nami oraz od celów w jakim je pozyskujemy od Państwa.

VII. Czy dane osobowe są zautomatyzowane i podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

VIII. Czy dane osobowe Państwa są przekazywane do Państw Trzecich?

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są przekazywane do państw trzecich.

Główna Klauzula Informacyjna Przedszkola nr 1, im. Krasnala Hałabały

Skip to content