Polityka prywatności

www.krasnalhalabala.pl

 

Szanowni Państwo,

realizując wymóg Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO informujemy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych, które Państwo nam powierzacie i dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

W sposób czytelny i przejrzysty pokazujemy sposoby wykorzystania tych danych oraz jak je chronimy bez względu na to kogo dotyczy – Rodziców, pracowników czy też współpracowników.

Zależy nam, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z naszymi zobowiązaniami ale nie łamało również prawa – podstawa prawna:

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (EU) 2016/679; Dyrektywa Komisji Europejskiej o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej (regulacje z roku 2003); Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r. poz. 59 oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane w inny sposób aniżeli zadeklarujemy w Polityce Prywatności.

Będziemy chronić i odpowiednio przetwarzać dane osobowe, z którymi Państwo w sposób dobrowolny podzielicie się z nami.

Nasza placówka dokłada wszelkich starań w zakresie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z tym, stosujemy środki bezpieczeństwa zarówno techniczne, organizacyjne oraz informacyjne.

Chronimy Państwa dane przed:

– przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem,

– przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem,

– zniszczeniem,

– niewłaściwym użyciem,

– modyfikacją lub ujawnieniem.

Poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności aby przybliżyć Państwu temat przetwarzania i ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia Ogólne

Poniższa polityka prywatności przedstawia zakres przetwarzania Państwa danych osobowych , które są przez nas gromadzone.

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, w szczególnych przypadkach PESEL.

Dane te przetwarzamy w celu rekrutacji dzieci do przedszkola oraz w celu wypełnienia obowiązku szkolnego.

Przetwarzamy, również, dane dla potrzeb promocji działań dydaktyczno-wychowawczych na stronie internetowej przedszkola.

Ale i przetwarzamy dane osobowe kandydatów na stanowiska pracy oraz dane osób/firm współpracujących z przedszkolem.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom polskiego prawa oraz wszelkim innym przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi i na ich podstawie.

Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Państwa wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt :

– email: krasnal.halabala@neostrada.pl

– numer telefonu: 22 755 54 46 

– adres pocztowy: Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, 05-825 Grodzisk Maz.,  ul. Lecha Zondka 5.

II. Kto i w jakim celu przetwarza dane?

Administratorem Danych( AD) Państwa i Państwa Dzieci  jest:

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały z siedzibą w Grodzisku Maz. przy ul. L.Zondka 5 reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nim, Pan:

Robert Kozłowski,  e-mail: iod@cdkp.pl,

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych –  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przechowywane wówczas kiedy Państwo w sposób dobrowolny podzielić się z nami, swoimi danymi np. wypełniając formularze na naszej stronie a także wysłając informację/zapytanie na adres email przedszkola oraz składając osobiście dokumenty dotyczące np. przyjęcia do przedszkola dziecka albo dokumenty rekrutacyjne na stanowisko pracy, w sekretariacie naszego przedszkola.

Ochrona i przetwarzanie danych to także dane specjalnej kategorii czyli:  dane o pochodzeniu rasowe czy etniczne, dane o przekonaniach religijnych i filozoficznych, to dane o opiniach politycznych, dane o członkostwie w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, dane dotyczące zdrowia oraz orientacji seksualnej.

Jeśli mówimy o „danych wrażliwych” to musimy mieć świadomość, że podlegają one szczególnej ochronie i musimy  od Państwa otrzymać wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych.

W przypadku naszego przedszkola będą wykorzystywane dane dotyczące zdrowia Państwa pociech. Jest to rodzaj informacji, które stanowi specjalną ochronę i są przekazywane tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem osób do tego powołanych.

Dopełniając obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych informujemy, że osoby niepełnoletnie, które z jakiegoś konkretnego powodu chciałyby się z nami skontaktować, muszą posiadać pozwolenie Rodzica albo Opiekuna Prawnego. W razie braku takich zgód prośba zostanie odrzucona.

III. Komu i w jakim celu udostępniamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, np. dostawcom usług IT wykonujących czynności związane z obsługą i utrzymaniem naszej sieci informatycznej, firmom ubezpieczeniowym oraz osobom zaangażowanym, na podstawie prawa, w działanie naszej placówki czyli: Biuro Oświaty w Grodzisku Maz., Kuratorium Oświaty, MEN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Również w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas dokumentów księgowych, Państwa dane, będą  przetwarzane w ramach dokumentacji księgowej przez instytucje do tego  powołane oraz firmy audytorskie czy też firmy doradczo-rachunkowe.

Za Państwa zgodą możemy ujawnić Państwa dane osobom trzecim, np. firmom ubezpieczeniowym. Firmy te mogą się z Państwem bezpośrednio skontaktować w zakresie, w jakim dane osobowe zostały przez nas przekazane. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystać Państwa danych do innych celów jak te, które zostały określone w niniejszej polityce prywatności.

Możemy, również, udostępnić dane osobowe organom, które w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od nas np. z powodu nakazu sądowego lub innych procesów prawnych potrzebują mieć wgląd w Państwa dane.

IV. Jak pozyskujemy dane?

Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są umowy oraz zgody na przetwarzanie danych przez Państwa dobrowolnie podpisane.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, do których zostały pozyskane.

Dane pozyskujemy ze względu na uzasadniony interes prawny naszej Placówki lub naszych partnerów.

Robimy to w ramach prawa i w zgodzie z prawem.

 Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. 

 Dane osobowe zbieramy w określony sposób poprzez:

        – formularze kontaktowe na stronie,

        – kontakt telefoniczny,

        – bezpośredni kontakt w sekretariacie naszej placówki,

        – a także kontakt za pośednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub  podobnych technologii.

 Zbieramy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe oraz finansowe.  

V. Jak Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych i w jaki sposób możecie skontaktować się z nami?

  Posiadają Państwo, również  prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – zgodnie z art.21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostateczna.
  • macie Państwo, również, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które są w naszym posiadaniu a także do aktualizacji i poprawy oraz uzupełnienia niekompletnych informacji.
  • Jeśli Państwo chcecie skorzystać ze swoich praw dotyczących modyfikacji, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania przetwarzania Waszych danych osobowych ewentualnie wniesienia skargi na nasz działania, prosimy kontaktować się z nami pod:

– adresem e-mail krasnal.halabala@neostrada.pl

– numerem telefonu 22 755 54 46

– adresem pocztowym: Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. Lecha Zondka 5, 05-825Grodzisk Maz.

– adresem e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych iod@cdkp.pl,

  • Administrator Danych ma obowiązek w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej prośby/wniosku, na odpowiedź.

VI. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa.

Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów określonych w naszej Polityce a kiedy nie będziemy ich potrzebować, zostaną usunięte.

Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów i współpracy z nami oraz od celów w jakim je pozyskujemy od Państwa.

VII. Czy dane osobowe są zautomatyzowane i podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

VIII. Czy dane osobowe Państwa są przekazywane do Państw Trzecich?

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są przekazywane do państw trzecich.

Skip to content