OGŁOSZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 IM. Krasnala Hałabały

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Z DNIA 24.09.2021 ROKU

W SPRAWIE : WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

ogłasza  przetarg (licytację) na najem lokalu – sali wielofunkcyjnej

znajdującej  się w budynku Przedszkola w Grodzisku Maz. przy ul.  L. ZONDKA 5

na cele: prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci.

na okres od dnia 4 października  2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Czas trwania najmu lokalu  wynosi 9 miesięcy.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo:

– w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 01.10.2021r. do godziny 1200, otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 1330 .

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie (będzie wywieszona w siedzibie przedszkola  na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na parterze przy wejściu  głównym ) w dniu  01.10.2021 r. o godz. 14 30 

– w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji godzinowej stawki czynszu w dniu 01.10.2021 r. o godzinie 1500.

Przystępujący do przetargu, przed przetargiem zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu i wzoru umowy najmu.

Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie przedszkola.

Najemcy gminnych lokali użytkowych nie wywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

Obiekt przetargu można oglądać w dniach: 28-29.09.2021 r. w godzinach 1000-1500.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Gumowska tel. 22 755 54 46.

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie dsPrzedszkola. Koperta powinna być opisana następująco:

Przedszkole  nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Grodzisku Mazowieckim, ul. L.Zondka 5

Oferta na : Prowadzenie zajęć dodatkowych  dla dzieci – rodzaj proponowanych zajęć

Stawka wywoławcza  łącznego czynszu za wynajmowany lokal wynosi 45,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych  zajęć.

Postąpienie wynosi minimum 1 zł.

DO POBRANIA – regulamin przetargu na wynajem sali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content