• 16 września 2022
  • krasnal
  • 0
Nieograniczony nabór na wynajem pomieszczeń na zajęcia dodatkowe trwa od 16.09.2022r. do 23.09.2022r.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 IM. Krasnala Hałabały

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Z DNIA 16.09.2022 ROKU

 

W SPRAWIE : WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

ogłasza  przetarg (licytację) na najem lokalu – sali wielofunkcyjnej

znajdującej  się w budynku Przedszkola w Grodzisku Maz. przy ul.  L. ZONDKA 5

na cele: prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci.

na okres od dnia 3 października  2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Czas trwania najmu lokalu  wynosi 9 miesięcy.

Przetarg na wyłonienie najemcy lokalu odbędzie się dwuetapowo:

– w pierwszym etapie zainteresowani złożą oferty pisemne w terminie do 23.09.2022r. do godziny 1200, otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 1330 .

Lista uczestników przetargu spełniających wymogi formalne ogłoszona zostanie (będzie wywieszona w siedzibie przedszkola  na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na parterze przy wejściu  głównym ) w dniu  27.09.2021 r. o godz. 14 30 

 

– w drugim etapie wybrani oferenci wezmą udział w licytacji godzinowej stawki czynszu w dniu 27.09.2022 r. o godzinie 1500.

Przystępujący do przetargu, przed przetargiem zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w regulaminie przetargu i wzoru umowy najmu.

Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie przedszkola.

Najemcy gminnych lokali użytkowych nie wywiązujący się z warunków umowy najmu lokalu użytkowego nie mogą brać udziału w przetargu.

Do licytacji dopuszczeni będą jedynie oferenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie.

Obiekt przetargu można oglądać w dniach: 19-20.09.2022 r. w godzinach 1000-1500.

 Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Gumowska tel. 22 755 54 46.

Informacje dotyczące przetargu udzielane będą w dni robocze w godzinach od 900-1500 pod wskazanym wyżej numerem telefonu.

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie Przedszkola. Koperta powinna być opisana następująco:

Przedszkole  nr 1 im. Krasnala Hałabały

w Grodzisku Mazowieckim, ul. L.Zondka 5

Oferta na : Prowadzenie zajęć dodatkowych  dla dzieci – rodzaj proponowanych zajęć

Stawka wywoławcza  łącznego czynszu za wynajmowany lokal wynosi 40,00 zł brutto za godzinę przeprowadzonych  zajęć.

Postąpienie wynosi minimum 10,00 zł.

Regulamin konkursu na wynajem pomieszczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content