DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Maz. ul. L. Zondka 5 zobowiązuje się

zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia

2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów

publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej

www.krasnalhalabala.pl

 

DANE TELEADRESOWE PLACÓWKI :

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały

Ul. L. Zondka 5 , 05-825 Grodzisk Maz.

Telefon : 22 7555446

Email : p1@grodzisk.pl

Adres https:// www.krasnalhalabala.pl

Data publikacji strony internetowej –  IX 2017 r

Data ostatniej aktualizacji – X 2020 r

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 21.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej brak możliwości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Karolina Barańska
e-mail: redaktor_bip@p1.grodzisk.pl Telefon: 22 7555446

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Do pomieszczeń Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały  w  Grodzisku Mazowieckim prowadzi wejście główne poprzedzone pięcioma  stopniami . Ze względu na fakt , iż wejście główne nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych zapewniamy dostęp alternatywny, który będzie polegał na umieszczeniu w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej informacji wraz z numerem telefonu o możliwości wejścia wraz z pracownikiem przez wejście  do korytarza w budynku przedszkola od strony placu zabaw ,   podjazdem dla osób poruszających się na wózkach, matek z dziećmi w wózku i osób z większym bagażem. Do dalszej części budynku wejście osoby niepełnosprawnej nie jest możliwe ze względu na  trzy wysokie stopnie i brak poręczy .

Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych .

Do pomieszczeń Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content